ArteActa

# 07 — 2022

Nezvaný host: Edice archivních materiálů

Do této edice pramenů byly vybrány dokumenty z fondu Rektorát AMU, uložené ve Státním oblastním archivu v Praze. Archiválie jsou stále v majetku Akademie múzických umění a nahlížení do nich je podmíněno souhlasem vedení školy. Fond není v současné době archivně zpracován, existuje pouze rámcový a ne zcela přesný předběžný inventář.

Předmětné listiny byly nalezeny na různých místech fondu ve složkách z kanceláře rektorky Marie Budíkové-Jeremiášové, v některých případech ale jde o původně vnitrofakultní korespondenci FAMU předanou pro informaci na Rektorát. Jádro souboru tvoří korespondence vedení FAMU s rektorkou a opisy/koncepty dopisů a rozhodnutí rektorky pro FAMU a na Ministerstvo školství. Důležitou součástí edice je odvolání a explikační dopis samotného Vlastimila Venclíka, který vydáváme se souhlasem autora. Za souhlas s publikací mu tímto velmi děkujeme.

Z důvodu kontinuity a významu byl do tohoto souboru zařazen také Záznam ze zasedání kárné komise z 23. dubna 1971, který byl již dříve zveřejněn v knize Dějiny AMU.1 Další část citovaných archivních materiálů týkající se kauzy Nezvaný host z osobního archivu Vlastimila Venclíka byla před několika lety publikována v knize Nezvaný host a jiné hry. Najdete zde mimo jiné odpověď rektorky AMU na Venclíkův dopis nebo kopii přímluvy rektora Martínka za znovupřijetí Vlastimila Venclíka ke studiu v roce 1979.2

  • [1] Petr Bednařík. FAMU. Martin Franc a kol. Dějiny Akademie múzických umění v Praze. Praha: NAMU, 2018, s. 233.
  • [2] Vlastimil Venclík. Nezvaný host a jiné hry. Praha: G plus G, 2002, nestr. [Ediční poznámky a dokumenty].
ArteActa