ArteActa

 

Pro autory – Recenzní řízení časopisu ArteActa

V rámci recenzního řízení jsou odborné texty nabídnuté k publikaci časopisu ArteActa redakcí nejprve posouzeny z hlediska souladu se zaměřením časopisu, jazykové úrovně a dodržení etických a formálních pravidel (Etický kodex časopisu ArteActa, Pravidla pro psaní, redakci a korekturu rukopisů). Redaktoři se při posuzování řídí Statutem časopisu ArteActa a Etickým kodexem časopisu ArteActa. V případě, že jsou rukopisy z hlediska zaměření a formálních pravidel shledány relevantními a dostačujícími, jsou připraveny k oboustranně anonymnímu recenznímu řízení.

Každý přijatý rukopis je poté samostatně a anonymně posouzen dvěma nezávislými odborníky-recenzenty. Ty vybírá redaktor, který může o pomoc požádat problematiky znalé členy redakční rady. Recenzentem může být člen redakční rady nebo jiný odborník. Redaktor časopisu ArteActa nemůže být zároveň recenzentem rukopisu pro časopis ArteActa. V případě, že je autorem rukopisu člen redakční rady nebo redaktor časopisu, musejí být oba recenzenti rukopisu vybráni z okruhu mimo redakční radu.

Recenzent nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti o posouzení rukopisu redakci oznámí, zda posudek bude moci vypracovat. Pokud ano, seznámí se s obsahem rukopisu, rukopis zhodnotí vyplněním Formuláře recenzního posudku časopisu ArteActa a zašle jej na e-mail příslušného redaktora. Recenzent se při posuzování řídí Statutem časopisu ArteActa a Etickým kodexem časopisu ArteActa. Doba pro vypracování recenze je závislá na individuální dohodě mezi redaktorem a recenzentem. Není-li určeno jinak, posudek je recenzentem vypracován do 30 dnů ode dne potvrzení o přijetí závazku recenze.

Příspěvek může být recenzenty doporučen k přijetí, odmítnut jako nevyhovující nebo doporučen k přijetí po úpravě nebo přepracování textu. V případě, že si závěry recenzentů protiřečí, je redakce povinna zajistit třetí nezávislý anonymní posudek.

V případě rozhodnutí o úpravě nebo přepracování příspěvku má autor na provedení těchto změn jeden měsíc, není-li dohodnuto s příslušným redaktorem jinak.

Příspěvek, který úspěšně prošel recenzním řízením, může být před otištěním finálně posouzen členy redakční rady. Případné námitky budou vypořádány stejným způsobem jako v případě standardního recenzního řízení.

Redakce má právo rozhodnout o tom, do kterého z připravovaných čísel časopisu ArteActa bude přijatý text zařazen.

Na eseje, diskuzní příspěvky, polemiky, recenze, překlady, zprávy a umělecká díla, které nemají výzkumný charakter, se recenzní řízení nevztahuje.