ArteActa

# 02 — 2018

Světatvorba televizních seriálů z pohledu fanouškovských a utopických studií. Twin Peaks a jiné fikční mapy

Abstrakt:
Quality TV je poměrně široký pojem označující specifický typ současné televizní produkce. Je zřejmé, že v případě televizních seriálů se za tímto označením skrývá mnoho žánrů a velice různorodých tvůrčích postupů. Cílem studie nicméně je přesunout pozornost od tohoto pojmu na motivaci k obývání fikčních světů televizních seriálů nejen z pohledu fanouškovských studií. Právě utopický aspekt audiovizuálních světů, světatvorba originálního prostoru spjatého se specifickou mytologií, atmosférou a komplexními postavami je pro současnou televizní seriálovou tvorbu klíčová. Zákonitě vzniká specificky jako společný transmediální narativ tvůrců televizního obsahu a diváků. Teoretický rámec studie proto tvoří vybrané významné, ale i méně známé publikace z oboru fanouškovských studií, stejně jako prameny z oboru psychologie, filozofie a utopických studií. Zaměřujeme se na seriál Twin Peaks: The Return jako příklad společného transmediálního narativu a vyjednávání konkrétní operační estetiky výrazného fikčního světa mezi tvůrci a fanoušky.

Quality TV is a rather broad notion which refers to a specific type of contemporary television production. To be sure, in the case of TV series, this label extends across many genres and very diverse creative practices. However, the purpose of the article is to shift the attention from this notion to the motivation for inhabiting the worlds of TV series, and not only from the perspective of fan studies. In fact, the utopian aspect of audiovisual worlds, the world‑building of a unique space bound up with specific mythologies, atmospheres, and complex characters, is essential for the modern serialized television show. It follows, then, that a certain shared trans‑media narrative of both the creators of television material and viewers arises. Hence, this article’s theoretical framework brings to light significant though lesser known publications from the field of fan studies, alongside sources from the fields of psychology, philosophy, and utopian studies. The article turns to the serial Twin Peaks: The Return as an example of such a shared trans‑media narrative and the negotiation of a concrete, operative aesthetic of a distinct fictional world between creators and fans.


Celý článek si můžete přečíst v ArteActa #02 – 2018.
Objednáveje v Nakladatelství AMU →

ArteActa