ArteActa

 

Časopis pro performativní umění a umělecký výzkum

ArteActa je odborný recenzovaný časopis. Vychází od roku 2018. Vydavatelem časopisu je Akademie múzických umění v Praze. Zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum. Časopis tvoří tři základní obsahové pilíře:

  • soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy;
  • umělecký výzkum performativních umění v širokém významovém spektru tohoto pojmu;
  • eseje, překlady a recenze oborově významných studií a dalších výzkumných výstupů.

Hlavním jazykem časopisu je čeština. Časopis publikuje také příspěvky ve slovenštině a angličtině.

Časopis ArteActa zveřejňuje výhradně články a studie, které po formální a obsahové stránce splňují obvyklé požadavky kladené na odborné texty v oblasti vědy a výzkumu a které svým obsahem odpovídají zaměření periodika. Publikování se řídí Etickým kodexem časopisu ArteActa. Recenzované příspěvky se dále řídí také pravidly pro Recenzní řízení.

Redakce

Redaktoři spolupracují s vydavatelem časopisu na základě pracovně-právního vztahu. Povinnosti redaktorů vyplývají ze smlouvy s vydavatelem, z pravidel pro Recenzní řízení, z Etického kodexu časopisu ArteActa a oborových pravidel a zvyklostí redakční práce v odborném recenzovaném periodiku. Redakce může v případě potřeby přizvat ke spolupráci na realizaci čísla další odborníky jako externí redaktory.

Redakční rada

Redakční radu ustanovuje jmenovacím dekretem vydavatel časopisu, zpravidla rektor AMU. Tvoří ji nejméně 11 členů: 5 tvoří reprezentanti AMU (z toho 3 zástupci jednotlivých fakult) a dále jsou zastoupeni odborníci v oboru performativních umění a uměleckého výzkumu z České republiky a zahraničí. Funkční období redakční rady není časově omezeno. Členství v redakční radě je čestné a dobrovolné.

Členové redakční rady se dále řídí Etickým kodexem časopisu ArteActa. Redakční rada se schází dle potřeby, zpravidla dvakrát ročně. Redakční rada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 6 jejích členů. Usnesení redakční rada přijímá většinou hlasů přítomných členů. Svá jednání může redakční rada vést v případě potřeby také per rollam, i v tomto případě platí pravidlo minimální účasti 6 členů a přijetí usnesení většinou členů, kteří se v daném časovém rozmezí (nejméně však 5 pracovních dnů) zúčastní jednání. Redakční rada je svolávána na návrh redakce nebo nadpoloviční většiny členů redakční rady.

Redakční rada je poradním orgánem redakce časopisu. Podílí se na koncepci časopisu, zkvalitnění redakční práce a dalších redakčních rozhodnutích. Členové redakční rady se aktivně podílejí také na kontaktování potencionálních autorů, případně jako recenzenti na recenzním řízení. Redakční rada může ve spolupráci s redaktory navrhovat změny statutu časopisu a dalších redakčních pravidel a fungování redakce.

 


Redakce —

Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D.
šéfredaktorka
veronika.klusakova@amu.cz

Mgr. et MgA. Markéta Magidová, Ph.D.
odborná redaktorka
marketa.magidova@amu.cz


Ke stažení —

Etický kodex ArteActa (pdf)
Statut ArteActa (pdf)

Pro autory —

Pravidla formální úpravy textů (pdf)
Recenzní řízení (pdf)
Formulář recenzního posudku (docx)


Kontaktujte nás…

Redakční rada —

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. 
UMPRUM Prague

Mgr. Helena Bendová

Proděkanka pro vědu a výzkum FAMU

Mgr. Martin Bernátek, Ph. D.
Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Prof. Dr. Tomáš Glanc
Slavisches Seminar, Universität Zürich

Mgr. Tereza Havelková, Ph. D.
Ústav hudební vědy FF UK

Doc. Mgr. Lukáš Jiřička, Ph. D.
Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU

Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph. D.
Odborná garantka kvality AMU

Doc. RNDr. Alice Koubová, Ph. D. et Ph. D.
Filosofický ústav AV ČR / Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost, DAMU

PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D.
Prorektorka pro umění, vědu a rozvoj AVU a Vědecko-výzkumné pracoviště AVU

Doc. MgA. Jan Motal, Ph. D.
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu JAMU a Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

Mgr. Andrea Průchová Hrůzová, Ph.D.

FSS UK, Prague College, Scholastika, Fresh Eye

Doc. MgA. Mgr. Michal Rataj, Ph.D.

Katedra skladby, HAMU