ArteActa

#05

2021

#05

2021

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v pátém čísle časopisu ArteActa jsme pro vás kromě zavedených rubrik připravili dvě novinky. V rubrice Rozhovor/Překlad uvádíme původní rozhovor Sary Pinheiro s jedním z nejvlivnějších teoretiků zvuku Michelem Chionem, který vznikl u příležitosti jeho návštěvy FAMU. V loňském roce zároveň NAMU vydalo překlad Chionovy průkopnické knihy Hlas ve filmu. Téma […]

Neopěvovaný hrdina sametové revoluce: Zelinář Václava Havla

Studii otevírá otázka žánru Havlovy slavné eseje a její nápadné shody s Marxovým a Engelsovým Komunistickým manifestem, jehož první a poslední větu Havel ve svém textu cituje. Jejich společným jmenovatelem je žánr „revolučního manifestu“ pojatý jako performativní řečový akt nárokující si perlokuční účinek bez skutečné autority, která by ho k tomu opravňovala. Pozornost se následně soustřeďuje […]

Základy herectví nonverbálního divadla

Studie se snaží pojmenovat základní teoretický diskurz herectví nonverbálního divadla. Autor vychází z antropologicky zaměřené filozofie Helmutha Plessnera, vyznačuje obecné struktury lidského chování a následně jeho specifickou obraznost. V druhé části studie autor pojednává opozici a podvojnost mimeze-performance a jejich projevy v nonverbálním divadle. Studie je úvodem k herecké tvorbě a vyznačuje […]

Experimentálne prístupy k práci so zvukom vo virtuálnej realite

Táto práca skúma potenciál prostredia virtuálnej reality (VR) ako prostredia pre tvorbu zvukového umenia. Na základe korelácie textov z oblasti teórie nových médií a hudobnej teórie zasadzuje zvukové umenie vo virtuálnom prostredí do širších teoretických i historických súvislostí. Na tomto pozadí sa pokúša o užšie vymedzenie tohto pojmu a preskúmanie možných determinantov, ktoré ovplyvňujú, či je […]

Sound has always been immersive. An Interview with Michel Chion

Michel Chion (1947) is a French film critic and composer. His career began as an assistant to Pierre Schaeffer in 1970, at the Groupe de Recherches Musicales (GRM), which also led him to collaborate with the French journal Les Cahiers du Cinéma between 1982–87. This practice, together with his interest in perception and the arrival of the videotape, triggered a book trilogy on sound in film: La voix au cinema (1984; published in English […]

Text a divadlo. Nech žije kríza drámy!

Monografia je na jednej strane potvrdením, že pokiaľ ide o nové pohľady na teóriu drámy, bude musieť súčasná slovenská a česká teatrológia splácať dlhy väčšie než v oblasti divadelnej histórie a reflexie divadelnej tvorby. No na druhej strane musíme uznať, že je poctivým príspevkom k téme, predovšetkým k, vo svetovej vede prevládajúcemu, výskumu performativity textu a uvažovaniu o texte na pomedzí dramatického […]

Prázdná pozice. Alexander Kratochvil – Posttraumatisches Erzählen

Trauma, tedy poranění, a možnosti a úskalí jeho reprezentace v uměleckém textu učinil předmětem zájmu své nejnovější monografie Posttraumatisches Erzählen, podpořené stipendiem v rámci programu Fellowship J. E. Purkyně Akademie věd ČR, slavista Alexander Kratochvil. Trauma je zde oproti své slovníkové definici vymezeno úžeji – jako duševní poranění, které bylo způsobeno střetem jedince s dějinnou […]

Grzegorz Królikiewicz – Filmový prostor mimo obraz

Ve skutečném životě na sedadle sedíme. Jasná korelace pojmenování a jeho denotátu například zaručuje to, že si v kině sednu na to sedadlo, jehož číslo mám napsáno na své vstupence. Na sedadlo na plátně se ale díváme. I kdyby se jeho číslo přesně shodovalo s číslem na vstupence, stejně si na něj sednout nemohu. Proč by tedy v tomto případě měla platit korelace pojmenování a denotátu? Když se […]

Divadelní fakulta v akademickém roce 1959–1960 očima archivního dokumentu

Archivní rubriku časopisu ArteActa jsme se rozhodli otevřít zpřístupněním dokumentu Zpráva o činnosti Divadelní fakulty AMU za škol. rok 1959–60. Vedlo nás k tomu hned několik důvodů. Předně se léta 1959 a 1960 nezdají být tak významná z hlediska často připomínaných událostí spojených s roky 1948, 1968 nebo 1989. Právě to ale umožňuje pohled na běžný provoz umělecké vysoké školy v době, kdy […]

Issue Summary

Dear readers, In the fifth issue of ArteActa journal, we have prepared two new sections in addition to the already-established ones. In the Interview/Translation section we present an original interview by Sara Pinheiro with one of the most influential sound theorists Michel Chion, conducted on the occasion of his visit to FAMU. Last year NAMU […]

#04

2020

#04

2020

Brecht v Praze

V první polovině listopadu 2019 se pod názvem Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda uskutečnilo v Praze mezinárodní sympozium věnované Brechtovu divadelnímu odkazu. Třídenní sympozium organizovala Divadelní fakulta AMU ve spolupráci s platformou The S Word a Stanislavského výzkumným centrem na Univerzitě v Leedsu. Na tři desítky přednášejících teatrologů, historiků kultury i praktických divadelníků z Evropy a […]

Authenticity, Copying and the Critical Gaze. The Crisis of Representation

In contemporary Western theatre and actor’s training, there is a tension between different traditions in the actor’s work, concerning the bodily practices that are related to representation, construction of identities, authenticity and self-expression. One aspect of the actor’s methodical tradition – the openness to suffering and sacrificing oneself in the name of the arts – will be displayed and scrutinized through examples from […]

The Institution of Class and Collective. Remarks on Fatzer and The Measures Taken

This article focuses on the re-entry and re-framing of the questions of class and classism in the context of contemporary discussions about intersectionality and the works of Bertolt Brecht. Starting with the observation that since the 1990s traditional Marxist categories like class have been less prominent in art and academic discourse than more contemporary concepts like “the political,” I argue that a renewed understanding of class and […]

“Positions of Trust”. Drafting Gender/Class

The study takes Bertolt Brecht’s short story The Job or By the Sweat of Thy Brow Shalt Thou Fail to Earn Thy Bread (Der Arbeitsplatz oder Im Schweiße Deines Angesichts sollst Du kein Brot essen) from 1933 as a starting point to discuss matters of gender and class between the two World Wars in Germany. Brecht refers to a true and characteristic event of that time when a woman was forced to take over her husband’s working place after his […]

Buying Brass. A Method Re-Examined

This article is an account of a lecture-performance presentation held in the context of “Contradictions as a Method,” an international Bertolt Brecht symposium that took place in November 2019 at the Academy of Performing Arts in Prague. As three speakers engaged with theatre in different ways, we were inspired by the dialogical structure of Brecht’s play Buying Brass and staged a similarly structured conversation. This conversation […]

Brecht, realismus a média

Český překlad studie Marca Silbermana Brecht, Realism and Media.

Krajina s Brechtem, filmem a teorií

Z Brechtových občasných poznámek se zdá, že českou kulturu znal, a že si jí dokonce velmi vážil. I když ji třeba nevnímal jako čistý jazykový monolit: „Dávám moderní československé literatuře jako celku přednost před všemi ostatními literaturami. Mám při tom na mysli jména jako Hašek, Kafka a Bezruč.“ Příčiny české kulturní vyspělosti mezi válkami přitom jako svébytný marxista hledal v jejích […]

Jak pochopit hudbu Mortona Feldmana

Kniha Petra Zvěřiny o pozdních skladbách Mortona Feldmana upoutá už svým velkým formátem a opulentním výtvarným zpracováním, které je inspirováno Feldmanovými grafickými partiturami. Je znát, že autorovi záleželo na celkové prezentaci knihy a dokázal si ji prosadit. Díky velkému formátu bylo možné přetisknout rozsáhlé ukázky partitur a reprodukce výtvarných děl. Už tím je kniha ve svém oboru výjimečná […]

Chvála chaosu aneb Divadlo ve věku nejistoty

Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU (dále KALD) uspořádala druhý ročník sympozia o metodách výuky devised theatre. Pod názvem Teaching to Transgress. Education of Devised Performance as a Practice of Freedom se sympozium konalo poprvé v květnu 2017. Mezinárodní setkání pedagogů divadelních akademií, kteří se věnují tomuto typu tvorby, se konalo na konci května 2018 ve Velkém tanečním sále DAMU a neslo […]

Ohlédnutí za prvním ročníkem skladatelské soutěže koncertního melodramu

Katedra hudební teorie HAMU ve spolupráci se Společností Zdeňka Fibicha zorganizovala na podzim 2019 první ročník Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů, pod záštitou České komise pro UNESCO. Soutěžní skladba byla vypsána pro jednoho recitátora či jednu recitátorku a klavír a měla se pohybovat v rozmezí 5–8 minut. Vznik soutěže podnítilo několik důležitých okolností – především […]

Issue Summary

The fourth issue of the ArteActa academic journal draws its inspiration from the international conference Bertolt Brecht: Contradictions as a Method, which took place in fall 2019 at the Theatre Faculty of AMU. Several of the publications found in the issue are extended versions of papers presented at the conference, while others were composed specifically […]

Audio-vizuální tvorba v izolaci

◼◼ Jako interpret a improvizátor, zvyklý na inspirativní kolektivní prostředí, jsem v době jarního nouzového stavu hledal možnosti komunikace s dalšími umělci.  Nedobrovolnou izolaci bylo třeba umělecky využít. Zrealizoval jsem přes internet dva projekty. Oba vychází z mého zájmu o netradiční notace a grafické partitury. Prvním projektem je hudební realizace kreseb Olgy Piperové Taušové, druhým […]

#03

2019

#03

2019

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vyšlo třetí číslo časopisu ArteActa, jež se významně věnuje teoretické práci zakladatele Stanfordské literární laboratoře a průkopníka digitálního výzkumu v humanitních vědách Franca Morettiho. V rubrice esej proto naleznete překlad jeho známého textu Teorie sítí analýza syžetu. V něm Moretti na příkladu Hamleta Williama Shakespeara a dalších literárních děl […]

Creātiō ex nihilō. Analýza narativních funkcí hlasu v televizním oratoriu Genesis

Jádrem studie je dekonstruktivní analýza televizního oratoria Genesis režiséra Pavla Hobla na hudbu Zbigniewa Wiszniewského, vyrobeného v koprodukci Československé televize a německé Zweites Deutsches Fernsehen v roce 1969. Za využití konceptů hlasového objektu a akuzmatického hlasu představuje studie zvukovou složku audiovizuálního objektu jako důležitý narativní prostředek. V první části se analýza detailněji […]

Hamlet zblízka a na dálku. Otázky a metody Franca Morettiho

Franco Moretti patří ke klasikům literární komparatistiky a k průkopnikům digitálního výzkumu v literární vědě. Jeho koncept „čtení na dálku“, který poprvé zformuloval na přelomu století, určoval v posledních dvaceti letech debatu o přínosech a rizicích kvantitativních metod v humanitních vědách. Přítomná studie zasazuje tento pojem do širšího kontextu ve třech různých směrech. Zaprvé, sleduje jeho […]

Teorie sítí a analýza syžetu

V několika málo posledních letech zažila literární věda něco, co bychom mohli nazvat nárůstem kvantitativních důkazů. K tomu už kdysi došlo, aniž by to vyvolalo dlouhodobější efekt, ale tentokrát tomu pravděpodobně bude jinak, protože teď už máme k dispozici digitální databáze a automatické vyhledávače dat. Jak jasně ukázal nedávný článek o kulturomice (culturomics) v časopise Science, předčila šířka […]

Hledání ztraceného obrazu‑času. Poslední kniha Davida Rodowicka zkoumá ontologii digitální doby

V průběhu posledních čtyřiceti let se s příchodem digitálních technologií radikálně proměnil svět médií a s ním i rytmus každodenního života a samotná temporalita našeho vnímání. V přímém důsledku těchto změn bylo logicky potřeba přehodnotit celou řadu dosavadních představ, pojmů a teoretických přístupů nejen k jednotlivým médiím, ale také k celé fluidnísituaci, kterou s sebou postupná digitalizace […]

Zranitelnost a performativita. Judith Butlerová hovoří s Hannah Arendtovou

Ve své zatím poslední vydané knize s názvem Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Poznámky k performativní teorii shromáždění) se Judith Butlerová zaměřuje na pojetí jednání u Hannah Arendtové a v polemice s ní podstatně přehodnocuje zejména úlohu těla a tělesnosti v politice. Shromáždění jako vtělený a plurální performativní akt, jehož součástí je i solidarita na dálku, implikuje podle Butlerové […]

Rozčesávat realitu slovy aneb Sedmnáct poznámek ze sympozia Alternativy

Proč současné divadelní publikum zajímají hraniční momenty herectví mezi autenticitou a rolí? Jakými prostředky může herec autenticity dosáhnout? Lze autenticitu definovat? Není načase se tohoto mystického, nadužívaného a možná vyprázdněného pojmu naopak jednou provždy zbavit? Ovšem čím jej nahradit? Lze na jevišti být sám sebou? Jde o zvláštní případ nápodoby? Jak sám sebe předvádět? Jak sdělovat […]

Issue #03 Summary

The third issue of the journal ArteActa contains two peer-reviewed studies. In Hamlet Up Close and At a Distance, František A. Podhajský investigates Moretti’s “distance reading”, which he interrogates using both the evolution of the theoretical approaches of the Italian comparativist, as well as in connection with the tradition of Marxist thought, from which Moretti’s […]

#02

2018

#02

2018

Digital Unrealities, Study I

◼◼ Rubrika ArteAct "Online Speciál" pokračuje autorskou explikací společného umělecko-výzkumného zvukového projektu Digital Unrealities, Study I umělců a teoretiků Sary Pinheiro, Jiřího Rouše, Metěje Šenkyříka a Petra Zábrodského.

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, druhé číslo odborného časopisu ArteActa, které právě držíte v rukou, je o poznání obsáhlejší a různorodější než předchozí. Část věnovaná odborným studiím přináší hned tři texty. David Havas se na příkladu seriálu Twin Peaks zamýšlí nad motivací k obývání fikčních světů televizních seriálů nejen z pohledu fanouškovských studií, ale také […]

Světatvorba televizních seriálů z pohledu fanouškovských a utopických studií. Twin Peaks a jiné fikční mapy

Quality TV je poměrně široký pojem označující specifický typ současné televizní produkce. Je zřejmé, že v případě televizních seriálů se za tímto označením skrývá mnoho žánrů a velice různorodých tvůrčích postupů. Cílem studie nicméně je přesunout pozornost od tohoto pojmu na motivaci k obývání fikčních světů televizních seriálů nejen z pohledu fanouškovských studií. Právě utopický aspekt […]

Tělo jako nástroj politického odporu

Studie přibližuje akce Petra Pavlenského, které se uskutečnily mezi lety 2012–2014 v Petrohradě a Moskvě. Nahlíží je v kontextu ruského akcionismu, zejména tvůrců 90. let a první dekády nového milénia. Letmo se dotýká i předchozích domácích eventů označovaných za konceptualistické. Hledá mezi zmíněnými aktivitami analogie i případné odlišnosti. Pavlenského tvorbu charakterizuje skrze explicitní zacházení […]

Prožitek flow a zkreslené vnímání času při hraní Rez Infinite a Rezident Evil. Vliv konkrétní herní platformy a zvuku na flow a přesnost vnímání času

Flow je prožitek plného soustředění na právě vykonávanou činnost, který byl v minulosti zkoumán v kontextu mnoha různých aktivit, včetně počítačových her. Přítomnost flow při hraní počítačových her vede prokazatelně k vyšší relaxaci, větší spokojenosti hráče se hrou a k vyšším herním časům. Byly identifikovány některé osobnostní faktory ovlivňující flow, ale výzkum technologických faktorů, jako […]

Umělecký výzkum vůbec neexistuje. A jak se mu povedlo, že z toho nemá obavy

Existují dobré důvody, proč nahlížet na některé umění nebo některá umělecká díla jako na výzkum. Ale hledání těchto důvodů stojí naprosto mimo otázku, za jakých okolností může být výzkum nazván uměleckým. Jinak řečeno, debata o „umění jakožto výzkumu“ představuje specifický umělecko-teoretický program, který se nejčastěji odehrává post hoc. Oproti tomu pojem „umělecký výzkum“ cílí na […]

K dynamice pohyblivých těles. Základy estetické teorie relativity

Představme si zajímavou situaci: navštívíme přípravy divadelního představení. Sedíme vzadu v přízemí a přihlížíme přípravám na první hlavní zkoušku Shakespearovy inscenace. Jevištní technici připravují scénu, herci si ještě naposledy procházejí jednotlivá aranžmá, aby je během zkoušky nepřekvapila žádná nová situace. Inspicient vyvolává jména, herci zkouší jednotlivé repliky, aby se rozehřáli […]

Filmová poetika afektu

Zdánlivě útlá kniha Jiřího Angera Afekt, výraz, performance s podtitulem Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla, kterou v roce 2018 vydalo Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, do českého myšlení o filmu zavádí pojmy (či pojmové shluky) afekt a performance. Kniha, která vychází z Angerovy diplomové práce, prokazuje vynikající orientaci autora v širokých teoretických i historických […]

Totalita a postmodernismus. Nad knihou Fredrica Jamesona

Na první pohled by se zdálo, že téma postmodernismu nezadržitelně stárne a začíná být postupně kontaminováno prvkem nostalgie. Vždyť kniha Fredrica Jamesona, nad níž rozvineme následující úvahy, vyšla už v roce 1991. Její český překlad má tudíž zpoždění celého čtvrtstoletí. Přesto nemůžeme tvrdit, že by se jednalo o téma teoreticky vyhaslé či nezajímavé. Pro aktuálnost Jamesonovy knihy, a tím i pro […]

Hranice experimentu

„Můj přístup k hlasu není britský, spíše evropský.“ Touto větou zahájila v červenci 2018 v londýnských Toynbee Studios svou hlasovou dílnu Nadine Georgeová. Stáže s bývalou žačkou a spolupracovnicí Roye Harta (1926–1975) jsem se zúčastnila v rámci svého doktorandského výzkumu Srovnání britského a českého přístupu k pedagogice hlasu a přednesu přes osobní zkušenost, který probíhá na Katedře […]

Hudební skladatel a pedagog Otomar Kvěch

Na jaře roku 2018 přišla česká hudební kultura o významnou osobnost. V nedožitých 68 letech náhle zemřel hudební skladatel a pedagog Otomar Kvěch. Během svého života zanechal výraznou stopu v řadě hudebních oblastí. Kvěch se narodil se 25. května 1950 v Praze a o hudbu projevoval zájem od dětství. Nejprve se od pěti let učil soukromě, později ve státní hudební škole. V roce 1963 poznal skladatele Jana […]

Vím, jak daleko mohu zajít. Rozhovor s Nadine Georgeovou

Hlasová pedagožka Nadine Georgeová je známá zejména letitou spoluprací s Royem Hartem, jihoafrickým hercem, hlasovým experimentátorem a žákem Alfreda Wolfsohna. V 90. letech se prosadila specifickým přístupem k hlasové výchově na University of Birmingham a Royal Conservatoire of Scotland (RCS). Nepoužívá konvenční hudební pojmy, vymezuje se vůči tradičnímu pojetí hlasu, který představuje linie Cicely Berryové […]

Issue #02 Summary

The review section of this issue of ArteActa academic journal is made up of three pieces. In the study The Worldbuilding of Television Series from the Perspectives of Fandom and Utopian Studies: Twin Peaks and other Fictive Maps, David Havas mulls over the motivation for dwelling in the fictional worlds of television series not only […]

#01

2018

#01

2018

Krajina pochopení

◼◼ Umělkyně a teoretička audiovize Lea Petříková zahajuje nepravidelnou rubriku ArteAct "Online Speciál" výstavou svých tří audiovizuálních děl "Demarkace snu", "Džungle u mě" a "Natočit horu" a doprovází ji autorskou explikační studií.

Editorial

ArteActa vznikla z potřeby specializovaného periodika, v němž by se mohlo setkávat a zároveň vzájemně inspirovat hned několik vědeckých disciplín. Z jedné strany se jedná o soudobé performativní umění s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy. Druhou oblast zájmu časopisu představuje umělecký výzkum. Zatímco performativní umění mají v českém teoretickém diskursu […]

„Tanec-koncept“, „ne-tanec“ nebo „nová choreografie“? Aktuální německojazyčný teoretický diskurs v oblasti taneční performance

Studie se zabývá v českém prostředí dosud málo reflektovaným fenoménem konceptuálního tance, který se výrazně rozvíjel zejména v 90. let 20. století a který se rovněž zasloužil o novodobou zvýšenou teoretickou pozornost věnovanou tanečnímu umění a o nutnost revize a redefinice pojmů tanec a choreografie v tanečněvědném diskurzu vůbec. Ve studii jsou rovněž akcentovány ty centrální dispozitivy tance v […]

Performeři performativně o performanci

Dávno se už z toho stal jakýsi návod: vezme se pár společných prvků z několika různých disciplín, k nejchytlavějšímu z nich se připojí důstojně znějící substantivum studia a pak se hledá a získává instituční zaštítění a grantová podpora. To je ale jen vnější či provozní stránka věci, za níž se skrývá, zpočátku osamělé, osobní úsilí otců zakladatelů a matek zakladatelek. A hlavně touha […]

Od uměleckého výzkumu k radikálnímu bádání, od vědy k diplomacii. Polemický esej

Uměleckými školami obchází strašidlo uměleckého výzkumu. Artistic research, jak zní původní anglický název tohoto akademického hnutí, se zdá být revolučně naladěn. Progresivní umělci a jejich studenti, pokrokoví mistři a žáci společnými silami produkují texty, které potom publikují v odborných časopisech, jako je například Journal for Artistic Research, nebo jsou k jejich produkci ponoukáni. Jindy se […]

Tanec, prostor a světlo – Mediální metamorfózy tance a divadla

Na konci roku 2017 vydalo nakladatelství JAMU publikaci Tanec, prostor a světlo s podtitulem Antologie současné německé taneční vědy. Kniha obsahuje osm překladů teoretických a případových studií největších autorit německého tanečněvědného výzkumu a editorka Dita Dvořáková se jejím prostřednictvím odkazuje na podobný výbor z německé divadelní teorie Souřadnice a kontexty divadla uspořádaný před více […]

Issue #01 Summary

The content of the first issue of the new academic journal ArteActa is a number of articles. Jitka Pavlišová follows, in her study “‘Dance-concept,’ ‘Non-dance,’ or ‘New Choreography,’” with the subtitle “The Current German-language Discourse in the Field of Performative Dance,” the phenomenon of conceptual dance, which began to develop in the last decade of […]