ArteActa

#10

2023

#10

2023

From Solitaires to Solitaires: Real-Time Choreography in the Czech Context

The authors present the second part of a two-part series in which they introduce the phenomenon of dance improvisation and instant composition (real-time choreography). In the first part, they introduced to the Czech readers (in Czech) for the first time the context and historical development of this artistic discipline. In the second part, they focus […]

Zvuková imerze veřejného a privátního poslechového prostoru

Článek sumarizuje nové poznatky skupiny badatelů, kteří se v průběhu dvou let snažili experimentálně zabývat tématem přenositelnosti akustických prostorů. V centru jejich pozornosti je specifický vztah hudby a prostoru – především pak přenos poslechové zkušenosti z ambisonické distribuce prostorového zvuku do binaurální, sluchátkové. Příspěvek se zabývá nejen tím, jak jinak dílo v obou situacích zní […]

Inspirace poetikou Ernsta Jandla v současné české a rakouské dramatice na příkladu her Niekur a fake reports

Studie reflektuje přesahy mezi různými kulturami v hrách Niekur Kateřiny Rudčenkové a fake reports Kathrin Röggla a především jazykovou a formální stylizaci obou děl, která autorky řadí k postdramatickému proudu tvorby pro divadlo. Obě autorky se inspirovaly jazykovou stylizací hry Z cizoty Ernsta Jandla, která postdramatické texty předznamenala. Kateřina Rudčenková sleduje ve hře Niekur (2006) […]

The Actor as a Bodily Document – The Amateur Becomes the Expert

In contemporary discussions about science and politics, truth and post-truth are prevalent, in addition to fake news and alternative facts. The ex­tended use of social media and alternative news, and the technical possibilities for manipulating all kinds of documents allow for a critical and suspicious gaze, where even well-established science might be disputed. In theatre […]

Elektřina, fotografie a záznamy neviditelného

Kniha Martina Charváta Elektro-fotografické imaginárno. Přízraky mezi fotografií & elektřinou, která vyšla v roce 2023 v NAMU, pojednává o tajemných a zázračných silách, které se staly předmětem výzkumů a experimentů na konci 18. století a v průběhu první poloviny 19. století. Hlavní tezí, která z různých uhlů pohledu prostupuje celou knihou, je, jak z dnešního […]

Výzkum pro umění zítřka

Německý tvůrce Heiner Goebbels se po celou svou kariéru pohybuje napříč uměleckými formami. Dnes je důstojným akademikem a nositelem řady oficiálních ocenění, hlásí se ale i ke svým kořenům v pun­kové hudbě a anarchistickém hnutí. Jeho hudba vychází na zvukových nosičích a je koncertně předváděna, bývá tedy často uváděn jako skladatel. Zároveň má ale velká […]

#09

2023

#09

2023

Aktuální OPEN CALLY

Vyhlašujeme dva OPEN CALLY na projekty uměleckého výzkumu na témata: AI (and) Art: The Poetics of Prompting Tělesnost, distance, inter-akce Deadline pro zaslání abstraktů: 31. 10. 2023 Deadline pro zaslání příspěvků: 31. 3. 2023 Abstrakty zasílejte na adresu redakce@arteacta.cz, kde nabízíme i konzultace Vašich projektů.

Pozice mlčícího umělce. Případ Rudolfa Schwarzkoglera

Rudolf Schwarzkogler (1940-1969) byl jedním z předních představitelů rakouského performance art 60. let minulého století. Proslavil se zejména svým krátkým působením (aktivní léta 1965–1966) v rámci uměleckého uskupení vídeňského akcionismu. V krátké době aktivní tvorby v letech 1965–1966 vytvořil šest akcí. Schwarzkogler tvořil v období, kdy v Rakousku stále platily formy cenzury, vůči některým […]

Okamžitá kompozice jako svébytná umělecká disciplína

První část dvoudílné studie, zabývající se fenoménem taneční improvizace na jevišti, která představuje českému prostředí vůbec poprvé historický kontext a souvislosti, v nichž forma okamžité kompozice vznikala od šedesátých let minulého století v USA. Autorky představují zásadní osobnosti a uskupení působící na newyorské scéně (Anna Halprin, Simone Forti, Judson Dance Theatre, Grand Union aj.) a […]

Jak na houby? Poznámky k ekokritické mykodramaturgii

Předložená studie se zabývá zobrazením ne-lidských světů na příkladu inscenací na houby (Chemické divadlo, 2021) a Houby (Handa Gote, 2008), které sledovaly vztahy mezi říší hub, přírodou, technikou a lidmi. Obě inscenace jsou usouvztažněné s ekokritickými a posthumanistickými tendencemi v současném estetickém a antropologickém diskurzu, zejména s antropologickým ohledáváním tématu v pojetí Anne Lowenhaupt […]

Odnaučující a světotvorná politika vědění. O umění a výzkumu podle Toma Holerta

Úvodní text Andrey Průchové Hrůzové k překladu eseje Toma Holerta. Esej „Umění ve znalostní polis“ byla poprvé veřejnosti představena kritikem, kurátorem a spisovatelem Tomem Holertem na přelomu let 2008 a 2009. Nejprve zazněla jako přednáška, později byla přetavena v kratší text, se kterým se nyní seznamuje také české publikum. Reprezentuje jeden z výrazných projevů tehdy nově […]

Umění ve znalostní polis

Překlad stěžejního textu Toma Holerta o pozici uměleckého výzkumu na uměleckých školách i v širším poli současné kulturní produkce. “Zajímá mě zejména to, jak se otázky aktuálních situací a významů v umění, umělecké praxi a umělecké produkci vztahují k otázkám týkajícím se konkrétního druhu vědění, vytvářeného lidmi na různých pozicích v umělecké sféře (nebo na […]

(S)jednat performance knihou

Performativita je součástí lidské komunikace a umění odnepaměti. Můžeme ji vysledovat již v rituálech přírodních národů, jak nás upozornila řada antropologů, etnologů a estetiků. Ve 20. století prošla fascinujícím vývojem na poli experimentálního divadla i výtvarného umění. Díky intermedialitě prosazované jak meziválečnými avantgardami, tak neoavantgardami šedesátých let se tyto oblasti navíc v mnoha […]

AI (and) Art: Poetics of Prompting

We welcome artistic-research projects on “AI (and) Art: Poetics of Prompting.” With recent and emerging generative AI systems, the term prompt has taken on a new meaning as a way of talking to our “intelligent” machines and instructing them to generate various content with text-to-text, text-to-image, text-to-video, or text-to-sound tools. These systems typically combine multiple […]

Tělesnost, distance, inter-akce

Vyhlašujeme OPEN CALL na projekty uměleckého výzkumu na téma “Tělesnost, distance, inter-akce.” V mezilidské komunikaci vzrůstá množství odtělesněných interakcí – mění se v souvislosti s tímto faktem také to, co bychom mohli nazvat performativitou každodennosti a vztahů? Jak tělesně prožíváme prostředí, které je čím dál virtuálnější? Jakou materialitu a tělesnost je třeba brát v potaz […]

#08

2022

#08

2022

Elementární cesta neutrální masky k esenci nonverbálního divadla

V předkládané studii se pozornost upíná k elementární cestě neutrální masky dle metody Jacquese Lecoqa. Kvalitativní analyticko-komparativní design výzkumného šetření cílí na rozvíjení potenciálu neutrální masky v uměleckém vzdělávání zaměřeném na divadlo a hledá paralely průpravného cvičení ve vztahu ke starověké filozofii, antropologii a teatrologii. Důraz je kladen na longitudinální proces, jenž se […]

Umělecké doktoráty jako cesta udržitelné umělecko-výzkumné praxe

Studie nabízí vhled do žité reality doktorandského bádání na Fakultě výtvarných umění (FaVU) při Vysokém učení technickém v Brně. S využitím vlastních zkušeností doktorandky a archivu dotazníkových odpovědí doktorandských studujících prvního ročníku na otázky týkající se motivace ke studiu, představ o jeho nárocích a zamýšlených strategiích, jak těmto nárokům dostát, zkoumám formativní vliv […]

Multimediální projekt Reakce K: Od improvizované hudby ke komponovanému hluku

Multimediální projekt Reakce K představuje symbolický návrat varhan přesunutých za nejasných okolností v 50. letech 20. století ze zrušené vězeňské kaple brněnské Káznice do novostavby kostela v Úsobrně. Hudební skladatel, varhaník a improvizátor Peter Graham vytvořil volnou improvizací a různými technikami hry rozsáhlý hudební materiál, který byl roztříděn a zpracován. K tomuto zvukovému materiálu vznikla […]

Misconceptions of Sound Design: Interviews with Jana Částková and Sandra Klouzová

In the past three issues of ArteActa, we have presented interviews with theorists and/or practitioners of sound design for film. After we interviewed Michel Chion, we were interested in adding more content dedicated to the practice of sound design for film. That’s how we also decided to interview Marie-Jeanne Wyckmans and Paul Davies. However, we […]

Experiment jako kritika nacismu

Zaměřením na problémovou linii válečného a poválečného vývoje Rakouska, jeho společenských i kulturních dějin, nezbytně (a nešťastně) rámovaných střety dvou geopolitických mocností, USA a Sovětského svazu, pokračuje nakladatelství Academia ve svém zaměření na politické a kulturní dějiny našeho jižního souseda. Vůbec poprvé v porevoluční nakladatelské zkušenosti přitom zaostřuje na specifický vývoj […]

#07

2022

#07

2022

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, obálka čísla, které držíte v rukou, si pohrává s nostalgickými tóny vizuálu dvou čísel předchozích a tvoří s nimi pomyslnou triádu. Od zavařeného zelí Iren Stehli, které uvádělo gastro-politickou esej Petera Steinera v čísle pět, se přes omšelou videokazetu komentující politiky audiovizuálních sbírek ve studii Michala Klodnera v šestém čísle dostáváme […]

1990s Beyond Institutions: Zagreb Independent Theatre Scene

The study aims to present independent theatre in Croatia during the 1990s while focusing on the examples from the leading scene of Croatian capital Zagreb. It provides a recent history of the field, from the precedents to the formation of the somewhat fragile continuity in the second half of the 20th century. It explains specific […]

Survival and Renewal: Independent Theatres in Hungary Before and After the Fall of Communism

Hungarian performing arts are represented today almost solely by independent artists and companies. My study aims to uncover the historical reasons for this phenomenon, going back to the 1990s. After discussing the variations of the term “independent”, the study gives a historical context of the Hungarian performing arts system after World War II. The prominent […]

Zmena stratégií? Obraz Rómov v slovenskej kinematografii v 90. rokoch minulého storočia

The Roma ethnicity has been appearing in Slovak cinematography either as a major or minor theme since the year 1950. These film images not only mirror the approach of specific authors towards their movies’ Roma heroines and heroes, but they also reflect general attitudes of the whole society towards the Roma ethnicity. Paternalistic and assimilatory […]

„V divadle už teď trávím více času, než je zdrávo.“ Možnosti a limity participace divadelního publika

What is the place of theatre in the lives of its audience? Do they give it as much time as they want, or does something prevent them from visiting more often? The subject of the study is an analysis of the answers to the open question „Is there on a general level something that would […]

„Pro závažné porušení občanských a studijních povinností“. Kauza Nezvaný host v širším kontextu dějin Filmové a televizní fakulty AMU

Případ školního filmu Nezvaný host a osud jeho režiséra Vlastimila Venclíka, který byl z FAMU kvůli tomuto filmu vyloučen těsně před absolutoriem v roce 1971, je v českém prostředí poměrně známým příkladem politické perzekuce v době nastupující normalizace. Film Nezvaný host byl natočen v roce 1969 jako ateliérové cvičení třetího ročníku. Námět byl napsán již […]

Nezvaný host: Edice archivních materiálů

Do této edice pramenů byly vybrány dokumenty z fondu Rektorát AMU, uložené ve Státním oblastním archivu v Praze. Archiválie jsou stále v majetku Akademie múzických umění a nahlížení do nich je podmíněno souhlasem vedení školy. Fond není v současné době archivně zpracován, existuje pouze rámcový a ne zcela přesný předběžný inventář. Předmětné listiny byly nalezeny […]

Rozplétání sítí

Umělecká praxe Hito Steyerl je ideálním úvodem do problematiky uměleckého výzkumu. Na její rozsáhlé tvorbě lze navíc dokumentovat, jak se tato stále ještě nová vědní disciplína vyvíjela, na základě čeho se emancipovala, jaká média ji nejčastěji doprovázejí a jakým dalším směrem se bude v nejbližší době ubírat. Důležité je však především interdisciplinární pole, na němž […]

Estetika odporu? Umělecký výzkum jako disciplína a konflikt

Co je dnes umělecký výzkum? Zdá se, že odpověď na tuto otázku nezná v současné době nikdo. Umělecký výzkum je považován za jednu z mnoha činností, které jsou definovány neurčitě, neustále se mění, postrádají soudržnost a identitu. Co když je ale tento pohled ve skutečnosti zavádějící? Co když ve skutečnosti víme víc, než se domníváme? […]

“Beyond Pristine Sound”: An Interview with Paul Davies

Paul Davies is a film sound designer based in the UK. His artistic journey started in Cardiff, where he ran a small music studio in the mid-1980s dedicated to experimental and electronic music. This led him to the local filmmaking scene as a sound recordist and motivated him to enrol in the UK’s National Film […]

#06

2021

#06

2021

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období bouřlivých devadesátých let dvacátého století jsme v ArteActech otevřeli již v minulém čísle, kde se transformaci společnosti z ideového, politického a hospodářského hlediska věnoval Petr Steiner. V ponoru do nedávné minulosti pokračujeme i v aktuálním čísle časopisu, jež otevírá zevrubné mapování bílých míst na kulturní scéně „devadesátek“ z […]

Rozšířené pole mediálního umění a politiky jeho sbírek

Studie sleduje historii československého a českého mediálního umění, jež přinesla v souvislosti s dynamikou společnosti několik základních strategií a vývojových linií. Tvůrci experimentálního filmu a videoartu vykročili z institucionálního uspořádání kinematografického průmyslu jak odlišnými uměleckými strategiemi, tak způsobem organizování. Někdy se rovněž opírali o emergentní přístupy, doposud […]

Osobnostní charakteristiky studentů tanečních konzervatoří: výzkum založený na pětifaktorové teorii osobnosti

Tato studie se zabývá výzkumem osobnostních charakteristik studentů tanečních konzervatoří na základě teorie pětifaktorového modelu osobnosti. Autoři usilují o specifikaci a popis diskutované skupiny za použití NEO pětifaktorového osobnostního inventáře. Zaměřují se také na odlišnosti a odchylky od běžné populace. Výsledky vykazují zvýšené skóry v intrapersonálních dimenzích a průměrné v […]

Radikální povstání bude temné a imanentní. Anebo nebude vůbec

Esej představuje komentář k překladu textu Françoise Laruella „O černém vesmíru“. Uvádí klíčové myšlenky jeho ne-standardní filozofie, vztahuje je ke kritice marxismu (pojem poslední instance) a soudobým podobám negativní teologie. Temnota je takto pojata v politickém i náboženském rozměru. Autor představuje Laruellovo pojetí imanence v soteriologické perspektivě, jako předpoklad radikální transformace lidství […]

O černém vesmíru. Lidské základy barvy

I. V základech barvy zří vidění Vesmír, v základech Vesmíru zří člověka, v základech člověka zří vidění. Země, Svět, Vesmír mají co činit s člověkem: Země trochu, Svět velmi, Vesmír vášnivě. Vesmír je vnitřní vášeň pro Vzdálené. Člověk pracuje na Zemi, žije ve Světě, myslí podle Vesmíru. …

Od „co“ k „jak“. Výzvy uměleckého výzkumu pro tvůrčí a akademické sféry 21. století

Umělecký výzkum představuje hybridní tvůrčí a teoretickou oblast, která se v současné umělecké akademické sféře intenzivněji rozvíjí již po dvě dekády. Jejím cílem je poukázat na schopnost umění pomocí různorodých vyjadřovacích prostředků a postupů generovat nový typ poznání a porozumění světu kolem nás. O tom, jaké tyto prostředky mohou být, jaké jsou jejich limity, jaké […]

“Making Sound for Sound:” An Interview with Marie-Jeanne Wyckmans

Marie-Jeanne Wyckmans is a Foley artist and Acousmatic Composer born in Belgium in 1954. She holds a BA in Acousmatic Composition from the Royal Conservatoire of Mons (1993), where she later taught perceptual analysis of sound and image. She also taught Foley and Sound Design at the INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle […]

Obraz mezi francouzským a anglickým parkem

Karel Stibral. Estetika přírody: K historii estetického ocenění krajiny. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, 536 s. V druhé polovině roku 2019 vyšla v Česku kniha Estetika přírody shrnující dosavadní východiska dlouhodobého výzkumu Karla Stibrala zabývajícího se proměnami estetického ocenění krajiny v historii evropské civilizace. Tato recenzní stať reflektuje nejen původní půdorys textu, ale také se […]

Minulost jako otevřená hra. Rozhovor s Lynne Parker

Stewart Parker (1941–1988) byl severoirský dramatik, hudební publicista, pedagog, ironický glosátor severoirského násilného konfliktu, nadšený obdivovatel kouzelnického umění, starých map a bicyklů, a především hry jako takové. Tento belfastský samorost z liberálně-protestantské rodiny patří dnes k poněkud opomíjeným autorům, u nás doposud neobjeveným. Snad je to tím, že jeho tvorba je úzce spjatá se […]

Issue Summary

Dear readers, We at ArteActa have already delved into the period of the tumultuous 1990s in the previous issue with Petr Steiner’s analysis of the ideological, political, and economic aspects of the transformation of society. We continue our dive into recent history in the current issue, which opens with an involved mapping out of the […]

Regardless

◼◼ Regardless is an exhibition dedicated to pioneers of electronic music and sound-art, most of whom have been disregarded throughout history. It first happened in GAMU in 2019 and it is now presented here in an extended online format. A brief contextualization The context of pioneer electronic music is, of course, a privileged one. To create […]

#05

2021

#05

2021

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v pátém čísle časopisu ArteActa jsme pro vás kromě zavedených rubrik připravili dvě novinky. V rubrice Rozhovor/Překlad uvádíme původní rozhovor Sary Pinheiro s jedním z nejvlivnějších teoretiků zvuku Michelem Chionem, který vznikl u příležitosti jeho návštěvy FAMU. V loňském roce zároveň NAMU vydalo překlad Chionovy průkopnické knihy Hlas ve filmu. Téma […]

Neopěvovaný hrdina sametové revoluce: Zelinář Václava Havla

Studii otevírá otázka žánru Havlovy slavné eseje a její nápadné shody s Marxovým a Engelsovým Komunistickým manifestem, jehož první a poslední větu Havel ve svém textu cituje. Jejich společným jmenovatelem je žánr „revolučního manifestu“ pojatý jako performativní řečový akt nárokující si perlokuční účinek bez skutečné autority, která by ho k tomu opravňovala. Pozornost se následně soustřeďuje […]

Základy herectví nonverbálního divadla

Studie se snaží pojmenovat základní teoretický diskurz herectví nonverbálního divadla. Autor vychází z antropologicky zaměřené filozofie Helmutha Plessnera, vyznačuje obecné struktury lidského chování a následně jeho specifickou obraznost. V druhé části studie autor pojednává opozici a podvojnost mimeze-performance a jejich projevy v nonverbálním divadle. Studie je úvodem k herecké tvorbě a vyznačuje […]

Experimentálne prístupy k práci so zvukom vo virtuálnej realite

Táto práca skúma potenciál prostredia virtuálnej reality (VR) ako prostredia pre tvorbu zvukového umenia. Na základe korelácie textov z oblasti teórie nových médií a hudobnej teórie zasadzuje zvukové umenie vo virtuálnom prostredí do širších teoretických i historických súvislostí. Na tomto pozadí sa pokúša o užšie vymedzenie tohto pojmu a preskúmanie možných determinantov, ktoré ovplyvňujú, či je […]

Sound has always been immersive. An Interview with Michel Chion

Michel Chion (1947) is a French film critic and composer. His career began as an assistant to Pierre Schaeffer in 1970, at the Groupe de Recherches Musicales (GRM), which also led him to collaborate with the French journal Les Cahiers du Cinéma between 1982–87. This practice, together with his interest in perception and the arrival of the videotape, triggered a book trilogy on sound in film: La voix au cinema (1984; published in English […]

Text a divadlo. Nech žije kríza drámy!

Monografia je na jednej strane potvrdením, že pokiaľ ide o nové pohľady na teóriu drámy, bude musieť súčasná slovenská a česká teatrológia splácať dlhy väčšie než v oblasti divadelnej histórie a reflexie divadelnej tvorby. No na druhej strane musíme uznať, že je poctivým príspevkom k téme, predovšetkým k, vo svetovej vede prevládajúcemu, výskumu performativity textu a uvažovaniu o texte na pomedzí dramatického […]

Prázdná pozice. Alexander Kratochvil – Posttraumatisches Erzählen

Trauma, tedy poranění, a možnosti a úskalí jeho reprezentace v uměleckém textu učinil předmětem zájmu své nejnovější monografie Posttraumatisches Erzählen, podpořené stipendiem v rámci programu Fellowship J. E. Purkyně Akademie věd ČR, slavista Alexander Kratochvil. Trauma je zde oproti své slovníkové definici vymezeno úžeji – jako duševní poranění, které bylo způsobeno střetem jedince s dějinnou […]

Grzegorz Królikiewicz – Filmový prostor mimo obraz

Ve skutečném životě na sedadle sedíme. Jasná korelace pojmenování a jeho denotátu například zaručuje to, že si v kině sednu na to sedadlo, jehož číslo mám napsáno na své vstupence. Na sedadlo na plátně se ale díváme. I kdyby se jeho číslo přesně shodovalo s číslem na vstupence, stejně si na něj sednout nemohu. Proč by tedy v tomto případě měla platit korelace pojmenování a denotátu? Když se […]

Divadelní fakulta v akademickém roce 1959–1960 očima archivního dokumentu

Archivní rubriku časopisu ArteActa jsme se rozhodli otevřít zpřístupněním dokumentu Zpráva o činnosti Divadelní fakulty AMU za škol. rok 1959–60. Vedlo nás k tomu hned několik důvodů. Předně se léta 1959 a 1960 nezdají být tak významná z hlediska často připomínaných událostí spojených s roky 1948, 1968 nebo 1989. Právě to ale umožňuje pohled na běžný provoz umělecké vysoké školy v době, kdy […]

Issue Summary

Dear readers, In the fifth issue of ArteActa journal, we have prepared two new sections in addition to the already-established ones. In the Interview/Translation section we present an original interview by Sara Pinheiro with one of the most influential sound theorists Michel Chion, conducted on the occasion of his visit to FAMU. Last year NAMU […]

#04

2020

#04

2020

Brecht v Praze

V první polovině listopadu 2019 se pod názvem Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda uskutečnilo v Praze mezinárodní sympozium věnované Brechtovu divadelnímu odkazu. Třídenní sympozium organizovala Divadelní fakulta AMU ve spolupráci s platformou The S Word a Stanislavského výzkumným centrem na Univerzitě v Leedsu. Na tři desítky přednášejících teatrologů, historiků kultury i praktických divadelníků z Evropy a […]

Authenticity, Copying and the Critical Gaze. The Crisis of Representation

In contemporary Western theatre and actor’s training, there is a tension between different traditions in the actor’s work, concerning the bodily practices that are related to representation, construction of identities, authenticity and self-expression. One aspect of the actor’s methodical tradition – the openness to suffering and sacrificing oneself in the name of the arts – will be displayed and scrutinized through examples from […]

The Institution of Class and Collective. Remarks on Fatzer and The Measures Taken

This article focuses on the re-entry and re-framing of the questions of class and classism in the context of contemporary discussions about intersectionality and the works of Bertolt Brecht. Starting with the observation that since the 1990s traditional Marxist categories like class have been less prominent in art and academic discourse than more contemporary concepts like “the political,” I argue that a renewed understanding of class and […]

“Positions of Trust”. Drafting Gender/Class

The study takes Bertolt Brecht’s short story The Job or By the Sweat of Thy Brow Shalt Thou Fail to Earn Thy Bread (Der Arbeitsplatz oder Im Schweiße Deines Angesichts sollst Du kein Brot essen) from 1933 as a starting point to discuss matters of gender and class between the two World Wars in Germany. Brecht refers to a true and characteristic event of that time when a woman was forced to take over her husband’s working place after his […]

Buying Brass. A Method Re-Examined

This article is an account of a lecture-performance presentation held in the context of “Contradictions as a Method,” an international Bertolt Brecht symposium that took place in November 2019 at the Academy of Performing Arts in Prague. As three speakers engaged with theatre in different ways, we were inspired by the dialogical structure of Brecht’s play Buying Brass and staged a similarly structured conversation. This conversation […]

Brecht, realismus a média

Český překlad studie Marca Silbermana Brecht, Realism and Media.

Krajina s Brechtem, filmem a teorií

Z Brechtových občasných poznámek se zdá, že českou kulturu znal, a že si jí dokonce velmi vážil. I když ji třeba nevnímal jako čistý jazykový monolit: „Dávám moderní československé literatuře jako celku přednost před všemi ostatními literaturami. Mám při tom na mysli jména jako Hašek, Kafka a Bezruč.“ Příčiny české kulturní vyspělosti mezi válkami přitom jako svébytný marxista hledal v jejích […]

Jak pochopit hudbu Mortona Feldmana

Kniha Petra Zvěřiny o pozdních skladbách Mortona Feldmana upoutá už svým velkým formátem a opulentním výtvarným zpracováním, které je inspirováno Feldmanovými grafickými partiturami. Je znát, že autorovi záleželo na celkové prezentaci knihy a dokázal si ji prosadit. Díky velkému formátu bylo možné přetisknout rozsáhlé ukázky partitur a reprodukce výtvarných děl. Už tím je kniha ve svém oboru výjimečná […]

Chvála chaosu aneb Divadlo ve věku nejistoty

Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU (dále KALD) uspořádala druhý ročník sympozia o metodách výuky devised theatre. Pod názvem Teaching to Transgress. Education of Devised Performance as a Practice of Freedom se sympozium konalo poprvé v květnu 2017. Mezinárodní setkání pedagogů divadelních akademií, kteří se věnují tomuto typu tvorby, se konalo na konci května 2018 ve Velkém tanečním sále DAMU a neslo […]

Ohlédnutí za prvním ročníkem skladatelské soutěže koncertního melodramu

Katedra hudební teorie HAMU ve spolupráci se Společností Zdeňka Fibicha zorganizovala na podzim 2019 první ročník Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů, pod záštitou České komise pro UNESCO. Soutěžní skladba byla vypsána pro jednoho recitátora či jednu recitátorku a klavír a měla se pohybovat v rozmezí 5–8 minut. Vznik soutěže podnítilo několik důležitých okolností – především […]

Issue Summary

The fourth issue of the ArteActa academic journal draws its inspiration from the international conference Bertolt Brecht: Contradictions as a Method, which took place in fall 2019 at the Theatre Faculty of AMU. Several of the publications found in the issue are extended versions of papers presented at the conference, while others were composed specifically […]

Audio-vizuální tvorba v izolaci

◼◼ Jako interpret a improvizátor, zvyklý na inspirativní kolektivní prostředí, jsem v době jarního nouzového stavu hledal možnosti komunikace s dalšími umělci.  Nedobrovolnou izolaci bylo třeba umělecky využít. Zrealizoval jsem přes internet dva projekty. Oba vychází z mého zájmu o netradiční notace a grafické partitury. Prvním projektem je hudební realizace kreseb Olgy Piperové Taušové, druhým […]

#03

2019

#03

2019

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vyšlo třetí číslo časopisu ArteActa, jež se významně věnuje teoretické práci zakladatele Stanfordské literární laboratoře a průkopníka digitálního výzkumu v humanitních vědách Franca Morettiho. V rubrice esej proto naleznete překlad jeho známého textu Teorie sítí analýza syžetu. V něm Moretti na příkladu Hamleta Williama Shakespeara a dalších literárních děl […]

Creātiō ex nihilō. Analýza narativních funkcí hlasu v televizním oratoriu Genesis

Jádrem studie je dekonstruktivní analýza televizního oratoria Genesis režiséra Pavla Hobla na hudbu Zbigniewa Wiszniewského, vyrobeného v koprodukci Československé televize a německé Zweites Deutsches Fernsehen v roce 1969. Za využití konceptů hlasového objektu a akuzmatického hlasu představuje studie zvukovou složku audiovizuálního objektu jako důležitý narativní prostředek. V první části se analýza detailněji […]

Hamlet zblízka a na dálku. Otázky a metody Franca Morettiho

Franco Moretti patří ke klasikům literární komparatistiky a k průkopnikům digitálního výzkumu v literární vědě. Jeho koncept „čtení na dálku“, který poprvé zformuloval na přelomu století, určoval v posledních dvaceti letech debatu o přínosech a rizicích kvantitativních metod v humanitních vědách. Přítomná studie zasazuje tento pojem do širšího kontextu ve třech různých směrech. Zaprvé, sleduje jeho […]

Teorie sítí a analýza syžetu

V několika málo posledních letech zažila literární věda něco, co bychom mohli nazvat nárůstem kvantitativních důkazů. K tomu už kdysi došlo, aniž by to vyvolalo dlouhodobější efekt, ale tentokrát tomu pravděpodobně bude jinak, protože teď už máme k dispozici digitální databáze a automatické vyhledávače dat. Jak jasně ukázal nedávný článek o kulturomice (culturomics) v časopise Science, předčila šířka […]

Hledání ztraceného obrazu‑času. Poslední kniha Davida Rodowicka zkoumá ontologii digitální doby

V průběhu posledních čtyřiceti let se s příchodem digitálních technologií radikálně proměnil svět médií a s ním i rytmus každodenního života a samotná temporalita našeho vnímání. V přímém důsledku těchto změn bylo logicky potřeba přehodnotit celou řadu dosavadních představ, pojmů a teoretických přístupů nejen k jednotlivým médiím, ale také k celé fluidnísituaci, kterou s sebou postupná digitalizace […]

Zranitelnost a performativita. Judith Butlerová hovoří s Hannah Arendtovou

Ve své zatím poslední vydané knize s názvem Notes Toward a Performative Theory of Assembly (Poznámky k performativní teorii shromáždění) se Judith Butlerová zaměřuje na pojetí jednání u Hannah Arendtové a v polemice s ní podstatně přehodnocuje zejména úlohu těla a tělesnosti v politice. Shromáždění jako vtělený a plurální performativní akt, jehož součástí je i solidarita na dálku, implikuje podle Butlerové […]

Rozčesávat realitu slovy aneb Sedmnáct poznámek ze sympozia Alternativy

Proč současné divadelní publikum zajímají hraniční momenty herectví mezi autenticitou a rolí? Jakými prostředky může herec autenticity dosáhnout? Lze autenticitu definovat? Není načase se tohoto mystického, nadužívaného a možná vyprázdněného pojmu naopak jednou provždy zbavit? Ovšem čím jej nahradit? Lze na jevišti být sám sebou? Jde o zvláštní případ nápodoby? Jak sám sebe předvádět? Jak sdělovat […]

Issue #03 Summary

The third issue of the journal ArteActa contains two peer-reviewed studies. In Hamlet Up Close and At a Distance, František A. Podhajský investigates Moretti’s “distance reading”, which he interrogates using both the evolution of the theoretical approaches of the Italian comparativist, as well as in connection with the tradition of Marxist thought, from which Moretti’s […]

#02

2018

#02

2018

Digital Unrealities, Study I

◼◼ Rubrika ArteAct "Online Speciál" pokračuje autorskou explikací společného umělecko-výzkumného zvukového projektu Digital Unrealities, Study I umělců a teoretiků Sary Pinheiro, Jiřího Rouše, Metěje Šenkyříka a Petra Zábrodského.

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, druhé číslo odborného časopisu ArteActa, které právě držíte v rukou, je o poznání obsáhlejší a různorodější než předchozí. Část věnovaná odborným studiím přináší hned tři texty. David Havas se na příkladu seriálu Twin Peaks zamýšlí nad motivací k obývání fikčních světů televizních seriálů nejen z pohledu fanouškovských studií, ale také […]

Světatvorba televizních seriálů z pohledu fanouškovských a utopických studií. Twin Peaks a jiné fikční mapy

Quality TV je poměrně široký pojem označující specifický typ současné televizní produkce. Je zřejmé, že v případě televizních seriálů se za tímto označením skrývá mnoho žánrů a velice různorodých tvůrčích postupů. Cílem studie nicméně je přesunout pozornost od tohoto pojmu na motivaci k obývání fikčních světů televizních seriálů nejen z pohledu fanouškovských studií. Právě utopický aspekt […]

Tělo jako nástroj politického odporu

Studie přibližuje akce Petra Pavlenského, které se uskutečnily mezi lety 2012–2014 v Petrohradě a Moskvě. Nahlíží je v kontextu ruského akcionismu, zejména tvůrců 90. let a první dekády nového milénia. Letmo se dotýká i předchozích domácích eventů označovaných za konceptualistické. Hledá mezi zmíněnými aktivitami analogie i případné odlišnosti. Pavlenského tvorbu charakterizuje skrze explicitní zacházení […]

Prožitek flow a zkreslené vnímání času při hraní Rez Infinite a Resident Evil. Vliv konkrétní herní platformy a zvuku na flow a přesnost vnímání času

Flow je prožitek plného soustředění na právě vykonávanou činnost, který byl v minulosti zkoumán v kontextu mnoha různých aktivit, včetně počítačových her. Přítomnost flow při hraní počítačových her vede prokazatelně k vyšší relaxaci, větší spokojenosti hráče se hrou a k vyšším herním časům. Byly identifikovány některé osobnostní faktory ovlivňující flow, ale výzkum technologických faktorů, jako […]

Umělecký výzkum vůbec neexistuje. A jak se mu povedlo, že z toho nemá obavy

Existují dobré důvody, proč nahlížet na některé umění nebo některá umělecká díla jako na výzkum. Ale hledání těchto důvodů stojí naprosto mimo otázku, za jakých okolností může být výzkum nazván uměleckým. Jinak řečeno, debata o „umění jakožto výzkumu“ představuje specifický umělecko-teoretický program, který se nejčastěji odehrává post hoc. Oproti tomu pojem „umělecký výzkum“ cílí na […]

K dynamice pohyblivých těles. Základy estetické teorie relativity

Představme si zajímavou situaci: navštívíme přípravy divadelního představení. Sedíme vzadu v přízemí a přihlížíme přípravám na první hlavní zkoušku Shakespearovy inscenace. Jevištní technici připravují scénu, herci si ještě naposledy procházejí jednotlivá aranžmá, aby je během zkoušky nepřekvapila žádná nová situace. Inspicient vyvolává jména, herci zkouší jednotlivé repliky, aby se rozehřáli […]

Filmová poetika afektu

Zdánlivě útlá kniha Jiřího Angera Afekt, výraz, performance s podtitulem Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla, kterou v roce 2018 vydalo Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, do českého myšlení o filmu zavádí pojmy (či pojmové shluky) afekt a performance. Kniha, která vychází z Angerovy diplomové práce, prokazuje vynikající orientaci autora v širokých teoretických i historických […]

Totalita a postmodernismus. Nad knihou Fredrica Jamesona

Na první pohled by se zdálo, že téma postmodernismu nezadržitelně stárne a začíná být postupně kontaminováno prvkem nostalgie. Vždyť kniha Fredrica Jamesona, nad níž rozvineme následující úvahy, vyšla už v roce 1991. Její český překlad má tudíž zpoždění celého čtvrtstoletí. Přesto nemůžeme tvrdit, že by se jednalo o téma teoreticky vyhaslé či nezajímavé. Pro aktuálnost Jamesonovy knihy, a tím i pro […]

Hranice experimentu

„Můj přístup k hlasu není britský, spíše evropský.“ Touto větou zahájila v červenci 2018 v londýnských Toynbee Studios svou hlasovou dílnu Nadine Georgeová. Stáže s bývalou žačkou a spolupracovnicí Roye Harta (1926–1975) jsem se zúčastnila v rámci svého doktorandského výzkumu Srovnání britského a českého přístupu k pedagogice hlasu a přednesu přes osobní zkušenost, který probíhá na Katedře […]

Hudební skladatel a pedagog Otomar Kvěch

Na jaře roku 2018 přišla česká hudební kultura o významnou osobnost. V nedožitých 68 letech náhle zemřel hudební skladatel a pedagog Otomar Kvěch. Během svého života zanechal výraznou stopu v řadě hudebních oblastí. Kvěch se narodil se 25. května 1950 v Praze a o hudbu projevoval zájem od dětství. Nejprve se od pěti let učil soukromě, později ve státní hudební škole. V roce 1963 poznal skladatele Jana […]

Vím, jak daleko mohu zajít. Rozhovor s Nadine Georgeovou

Hlasová pedagožka Nadine Georgeová je známá zejména letitou spoluprací s Royem Hartem, jihoafrickým hercem, hlasovým experimentátorem a žákem Alfreda Wolfsohna. V 90. letech se prosadila specifickým přístupem k hlasové výchově na University of Birmingham a Royal Conservatoire of Scotland (RCS). Nepoužívá konvenční hudební pojmy, vymezuje se vůči tradičnímu pojetí hlasu, který představuje linie Cicely Berryové […]

Issue #02 Summary

The review section of this issue of ArteActa academic journal is made up of three pieces. In the study The Worldbuilding of Television Series from the Perspectives of Fandom and Utopian Studies: Twin Peaks and other Fictive Maps, David Havas mulls over the motivation for dwelling in the fictional worlds of television series not only […]

#01

2018

#01

2018

Krajina pochopení

◼◼ Umělkyně a teoretička audiovize Lea Petříková zahajuje nepravidelnou rubriku ArteAct "Online Speciál" výstavou svých tří audiovizuálních děl "Demarkace snu", "Džungle u mě" a "Natočit horu" a doprovází ji autorskou explikační studií.

Editorial

ArteActa vznikla z potřeby specializovaného periodika, v němž by se mohlo setkávat a zároveň vzájemně inspirovat hned několik vědeckých disciplín. Z jedné strany se jedná o soudobé performativní umění s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy. Druhou oblast zájmu časopisu představuje umělecký výzkum. Zatímco performativní umění mají v českém teoretickém diskursu […]

„Tanec-koncept“, „ne-tanec“ nebo „nová choreografie“? Aktuální německojazyčný teoretický diskurs v oblasti taneční performance

Studie se zabývá v českém prostředí dosud málo reflektovaným fenoménem konceptuálního tance, který se výrazně rozvíjel zejména v 90. let 20. století a který se rovněž zasloužil o novodobou zvýšenou teoretickou pozornost věnovanou tanečnímu umění a o nutnost revize a redefinice pojmů tanec a choreografie v tanečněvědném diskurzu vůbec. Ve studii jsou rovněž akcentovány ty centrální dispozitivy tance v […]

Performeři performativně o performanci

Dávno se už z toho stal jakýsi návod: vezme se pár společných prvků z několika různých disciplín, k nejchytlavějšímu z nich se připojí důstojně znějící substantivum studia a pak se hledá a získává instituční zaštítění a grantová podpora. To je ale jen vnější či provozní stránka věci, za níž se skrývá, zpočátku osamělé, osobní úsilí otců zakladatelů a matek zakladatelek. A hlavně touha […]

Od uměleckého výzkumu k radikálnímu bádání, od vědy k diplomacii. Polemický esej

Uměleckými školami obchází strašidlo uměleckého výzkumu. Artistic research, jak zní původní anglický název tohoto akademického hnutí, se zdá být revolučně naladěn. Progresivní umělci a jejich studenti, pokrokoví mistři a žáci společnými silami produkují texty, které potom publikují v odborných časopisech, jako je například Journal for Artistic Research, nebo jsou k jejich produkci ponoukáni. Jindy se […]

Tanec, prostor a světlo – Mediální metamorfózy tance a divadla

Na konci roku 2017 vydalo nakladatelství JAMU publikaci Tanec, prostor a světlo s podtitulem Antologie současné německé taneční vědy. Kniha obsahuje osm překladů teoretických a případových studií největších autorit německého tanečněvědného výzkumu a editorka Dita Dvořáková se jejím prostřednictvím odkazuje na podobný výbor z německé divadelní teorie Souřadnice a kontexty divadla uspořádaný před více […]

Issue #01 Summary

The content of the first issue of the new academic journal ArteActa is a number of articles. Jitka Pavlišová follows, in her study “‘Dance-concept,’ ‘Non-dance,’ or ‘New Choreography,’” with the subtitle “The Current German-language Discourse in the Field of Performative Dance,” the phenomenon of conceptual dance, which began to develop in the last decade of […]

Disregarded Sound

◼◼ More info coming soon…